underslide-1

Støtte & vejledning

stoetteogvejledning

 

På Kløverengen bliver beboeren tildelt 2 kontaktpersoner, som har det særlige ansvar, at sikre sammenhæng i beboerens forløb på Kløverengen, og har dermed det overordnede ansvar for beboerens samlede ophold.

 

På Kløverengen anstrenger vi os for, at beboerens 2 kontaktpersoner har hver sin faglige tilgang; den ene en pædagogisk tilgang, den anden en social- og sundhedsfaglig tilgang.

 

Ud over beboerens faste kontaktpersoner, er man naturligvis altid velkommen til at gå til hele personalegruppen, såfremt der er noget man som beboer har brug for støtte eller hjælp til.

Kontaktpersonernes fornemste rolle er at støtte beboeren i at nå de indsatsmål, som beboeren i samarbejde med sin sagsbehandler er nået frem til, er formålet med at bo på Kløverengen.
Kløverengens personale støtter og vejleder beboeren i forhold til, hvor denne er i sit liv nu med de udfordringer, der måtte være. De støtter også beboeren i forhold til, hvor denne så gerne vil hen i sit liv, og hvordan denne vil kunne klare sin dagligdag bedre – set i forhold til de opstillede indsatsmål.

 

 

Kløverengens personale arbejder ud fra et helhedsperspektiv i forhold til beboeren. Det vil sige, at vi ikke kun ser på beboerens psykiatriske diagnose, men derimod kigger på hele beboeren i forhold til, hvad beboeren kan – frem for kun at fokusere på, hvad beboeren ikke kan. Vi tager udgangspunkt i, hvem beboeren er som menneske, og hvordan vi i samarbejde med beboeren og dennes familie og netværk, kan hjælpe beboeren bedst muligt videre.

 

Kløverengens social- og sundhedsassistenter varetager både den fysiske samt den psykiske pleje og støtte af beboeren.
Ligesom pædagogerne kan SOSU-assistenterne også fungere som kontaktpersoner. Så alt efter om beboerens støttebehov i perioder er mest psykisk eller mest fysisk, så kan SOSU-assistenterne hjælpe og støtte beboeren i forhold til dennes behov. Derfor synes vi det er vigtigt, at beboerens kontaktpersoner kommer fra hver deres faggruppe.

 

SOSU-assistenterne som kontaktpersoner tager sig også af medicinhåndtering og af injektioner. De tager sig også af støttebehov så som sygdomsforebyggelse i form af råd og vejledning i forhold til fx kost og motion.

 

Stemmehøre-gruppe

Kløverengens stemmehøre-gruppe er et tilbud til de af Kløverengens beboere, der hører stemmer.
Gruppen mødes fast én gang om ugen, og består af beboere samt to facilitatorer; en socialpædagog med terapeutisk uddannelse, samt en anden socialpædagog. Dette fagpersonale faciliterer gruppemødet og tager hånd om de problemstillinger, som beboerne måtte have i forhold til deres ’stemmer’.

 

Formålet med stemmehøre-gruppen er, at beboerne i denne gruppe får mulighed for at dele deres oplevelser med andre og derigennem lærer bedre at forstå betydningen af egne stemmer, samt at kunne håndtere disse i hverdagen.
Kløverengens erfaring viser, at det er sjældent, at stemmerne kommer som lyn fra en klar himmel.
Ofte er stemmerne begyndt ved at beboeren har ført en form for ”indre dialog”. Det udvikler sig så til, at der kommer lyd på beboerens tanker og slutteligt mister beboeren måske kontrollen over egne tanker, idet tankerne nu synes at blive overtaget af en anden magt eller et persongalleri.

 

Der er mange grunde til at en beboer kan høre stemmer; mobning kan være en af dem, hvor der er eksempler på, at ’mobberens stemme’ bliver til en stemme som ’stemmehøreren’ hører.
Stemmerne optræder typisk som et resultat af belastende situationer tidligere i livet. I stemmehøre-gruppen skabes der mulighed for at søge mening med stemmernes udtryk og dermed generobre magten i eget liv.
I stemmehøre-gruppen kan Kløverengens beboere lære af hinandens oplevelser og problemstillinger. Ligeledes opøver beboerne sociale kompetencer, da der er fokus på, at alle skal høre hinanden og være aktivt deltagende i gruppen, for at både gruppen, og det individuelle arbejde kan lykkes. Det er den aktive del af gruppearbejdet, som Kløverengen har bedst erfaring med, som får borgeren til at flytte sig hen imod bedre mestring af egne stemmer.

 

Socialrådgiver og jobcoach

Kløverengens socialrådgiver og jobcoachs generelle rolle på Kløverengen er at bygge bro mellem Kløverengens beboere og arbejdsmarkedet/beskæftigelse.
Når en beboer bor på Kløverengen, i et midlertidigt botilbud og er på kontanthjælp, er der et lovkrav omkring, at beboeren skal være til rådighed for arbejdsmarkedet. Socialrådgiverens og jobcoachens rolle er således at hjælpe den unge på vejen hen imod at blive ’klar’ til at komme i en eller anden form for beskæftigelse, eller uddannelse.

 

Socialrådgiveren og jobcoachen tager udgangspunkt i det enkelte menneske og ser på – som helhed
– hvor der skal sættes ind, for at den unge i sidste ende kan komme i beskæftigelse eller starte på en uddannelse indenfor et område, som vedkommende har interesse for.
Jobcoachen og socialrådgiveren kan støtte og rådgive beboeren med at finde meningsfulde aktiviteter i hverdagen, som motiverer den unge. Socialrådgiveren og jobcoachen laver opsøgende arbejde blandt beboerne, med henblik på at motivere dem i forhold til at blive beskæftigelses/uddannelsesparate.

 

Alt beskæftigelsesfremmende arbejde omkring beboeren foregår i tæt samarbejde med beboerens kontaktpersoner på Kløverengen for at sikre en helhedsorienteret indsats.
Kløverengen gør med andre ord alt, hvad vi kan for at støtte og rådgive beboeren i at komme konstruktivt videre på vejen mod at kunne mestre sit eget liv med alt, hvad dertil hører indenfor uddannelse og job, mv.

 

Hvis du vil vide mere omkring Kløverengens tiltag fx jobcenterprojektet ”Fundamentet” og ”Mentor indsats” for både Kløverengens beboere samt aktivitetsparate borgere udefra, kan du læse en uddybende beskrivelse af dette under fanen Kommuner og samarbejdspartnere, Beskrivelse af
Kløverengens tilbud under punktet LAB §31 og §32 – herunder ”Fundamentet” og ”Mentor indsats”.

 

Kost- og ernæringsvejleder

Et væsentligt element i at kunne begå sig selvstændigt i eget liv, er at man formår at tilberede sin mad, og at man har forståelse for hvad der er nærende kost, og hvordan man prioriterer denne indenfor et ofte stramt budget.

 

På Kløverengen modtager beboeren vejledning omkring kost og ernæring igennem Kløverengens kost- og ernæringsvejleder. Vejlederen tager udgangspunkt i, hvilket niveau beboeren er på, og så arbejdes dér derudfra. Beboeren undervises i kost og ernæring, at lave sin egen mad, omkring køkkenhygiejne og at købe ind efter indkøbslister og meget mere.

Når beboeren flytter ind på Kløverengen, skal vedkommende deltage i madgrupper med faste ugentlige maddage, hvor beboeren sammen med andre beboere øver sig i at lave mad – også til hinanden – med god støtte og rådgivning fra ernæringsvejlederen.

 

Vejlederen guider beboeren igennem madlavningen igennem side-by-side læring, mesterlære, hvor beboeren gør det samme, som vejlederen – og derved opøver at lave forskellige madretter. Således guides beboeren skridt for skridt igennem madlavningen og skulle på sigt gerne kunne lave maden selv. Beboeren får inspiration og viden omkring sund kost, og at fremstille dette indenfor et fastlagt budget.

Ernæringsvejlederen støtter således beboeren bedst muligt i det liv, som vedkommende selv har lyst til at leve mht. kost og ernæring – for at kunne fungere selvstændigt i egen bolig på sigt.
Da botræning i madgrupperne er et væsentligt element i opholdet på Kløverengen, er det obligatorisk at deltage i, og betale til madgrupperne.

 

Seksualvejledning

Seksualitet er en væsentlig del af de fleste menneskers liv; det ændrer et ophold på Kløverengen ikke ved. Seksualitet har indflydelse på vores tanker, følelser og handlinger, og dermed på vores samlede mentale og fysiske helse.
Dog er det vores erfaring, at der er mange forskellige aspekter ved kombinationen af en psykiatrisk diagnose og seksualitet, som der ikke tages fat på.
Kløverengen har ansat en pædagog med seksualvejledererfaring, til at besvare alle de spørgsmål, som beboerne på Kløverengen måtte have. Vi er bevidste omkring, at der, som et del-element i beboernes behandling skal tages hånd om beboernes seksualitet i forhold til vejledning, støtte og rådgivning, således at Kløverengen kommer hele vejen rundt om beboeren.

 

Nogle beboere oplever følgende problematikker affødt af deres psykosociale problemstillinger, så som manglende seksuel erfaring eller bivirkninger af medicin og dermed ændret seksuallyst. Alt dette og meget mere tager Kløverengens seksualvejledning sig af i form af gruppebaseret seksualvejledning. Den gruppebaserede vejledning er for de beboere, der ønsker at deltage, og hér kan beboerne få informationer og rådgivning, ligesom sparring og social interaktion med de øvrige beboere er en stor del af læringsgrundlaget for gruppeaktiviteten.

Ishøj og Vallenbæk Kommuner har defineret en seksualpolitik som kan læses her.

 

Misbrugsrådgivning

Det er desværre et velkendt problem, at en stor del af mennesker med psykiatriske diagnoser, også har udviklet en form for misbrug af forskellige rusmidler. Det kan både være alkohol, hash, receptpligtig medicin eller illegale stimulanser.

 

Kløverengen har derfor ansat en erfaren misbrugsrådgiver til at vejlede og rådgive beboerne omkring minimering af forbruget af rusmidler. Kløverengen er ikke decideret et misbrugstilbud for folk med et forbrug af illegale rusmidler, men Kløverengen støtter gerne op omkring beboeren, der har problemer med misbrug.

 

Når beboeren er på Kløverengen og har et misbrug, forventer Kløverengen, at vedkommende er villig til at arbejde med sit misbrug og eventuelt gå i behandling andetsteds, hvis det er nødvendigt.
Det er derfor nødvendig at du, som familie eller pårørende til beboeren, støtter op omkring vedkommende og dermed hjælper til, at beboeren kan gå styrket fra opholdet på Kløverengen.

Vi ser på Kløverengen, at nogle beboere bruger/har brugt rusmidler som en slags ’selvmedicinering’, for at fx dæmpe stemmer i hovedet, eller dæmpe angst og social fobi. Vores arbejde på Kløverengen i dette henseende er, sammen med beboeren, at finde frem til nye løsninger på misbrugsproblematikkerne.

 

Kløverengen kan fx tilbyde rådgivning og vejledning til beboere med misbrugsproblemer.
Misbrugsrådgivningen på Kløverengen er hovedsageligt gruppebaseret, hvor beboere med et misbrug, kan få støtte og rådgivning af den pågældende misbrugsrådgiver – ligesom sparring og social interaktion med de øvrige beboere er en stor del af læringsgrundlaget for gruppeaktiviteten.

 

Der forventes en aktiv deltagelse fra beboerens side under gruppesessionerne, ligesom en generel velvilje fra beboerens side til at arbejde konstruktivt med at minimere/eliminere sit misbrug under opholdet på Kløverengen er forventet.

 

Medicinhåndtering

Kløverengen kan til fulde varetage medicinhåndteringen i forhold til beboeren afhængig af aftale med vedkommendes egen behandlingsansvarlige læge eller psykiater.
Når beboeren kommer direkte fra psykiatrien, er det den ordinerende læge eller psykiateren, der beslutter, om borgeren er i stand til at administrere sin egen medicin, eller om personalet skal udlevere medicinen til den pågældende borger. Hvis der er tale om en borger med en behandlingsdom, er det lovpligtigt og en del af behandlingsdommen, at personalet udleverer medicinen og overværer indtaget.

 

Vi er altid lydhør overfor borgerens oplevelse af medicinen; om vedkommende får for meget eller for lidt medicin, om vedkommende oplever bivirkninger eller lign. Dog er det stadig den behandlingsansvarlige læge, der ordinerer og eventuelt korrigerer medicinen.

Idrætspædagog

På Kløverengen gør vi noget ud af, at beboeren får brugt sin krop og kommer ud og er sammen med andre beboere fra Kløverengen – omkring sjov holdsport som fx fodbold, basket osv. Vores idrætspædagog skræddersyer aktiviteterne ud fra beboeres ønsker, så beboeren måske får mere mod på at engagere sig i holdsport, foreningsliv, fitnesscenter mm.
Ved at beboerne engagerer sig i fx holdsport, hvor man skal arbejde sammen med andre beboere og får succesoplevelser sammen som et hold, får beboeren trænet sine sociale kompetencer.
Fysisk træning på Kløverengen kan også hjælpe beboeren til at tage aktiv del i sit liv og måske ændre negative tankemønstre ved hjælp af, at beboeren får mere energi og overskud i hverdagen igennem fysiske aktiviteter.

Idrætspædagogen træner og vejleder pt. i fodbold om mandagen, badminton og basket om onsdagen. Generelt for træningen fokuseres der på styrke- og konditionstræning (cirkeltræning).

Det er vigtigt, at du som familie eller pårørende støtter op omkring dit familiemedlems aktiviteter og engagement på Kløverengen, således at vi i fællesskab støtter og hjælper vedkommende godt videre i livet – med henblik på at beboeren på sigt opøver kompetencer til kunne mestre sit eget liv med uddannelse, job og egen bolig mm.