Målsætninger og resultater

Målsætningen for et midlertidigt ophold på Kløverengen vil som udgangspunkt altid være at beboeren lærer de færdigheder og mestringsstrategier, der anses som værende nødvendige i forhold til udslusning til egen lejlighed med støtte, eller en anden boform med færre støttende foranstaltninger, og derved et mindre indgribende tilbud.

Målet nås ved at skabe de bedste forudsætninger for at træne og udvikle de kompetencer, der er nødvendige for at mestre dagligdagen, og give den enkelte beboer oplevelsen af livskvalitet i overensstemmelse med egne drømme og værdier. Målet er således at skabe udvikling hos den enkelte beboer med henblik på en øget grad af personlig og social selvhjulpenhed, således at beboeren opnår en mere stabil og selvstændig tilværelse. Jo større selvstændighed og jo større selvforvaltning i eget liv, både på arbejdsmarkedet og i fritiden og mht. at bo, jo større livskvalitet.

Nøgleordene for et ophold på Kløverengen er samarbejde, tillid, krav og tryghed. Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte beboers behov og ressourcer, og arbejder i fællesskab på at håndtere de udfordringer og begrænsninger, der måtte være hos den enkelte. Vi forsøger altid at skabe de pædagogiske rammer, der giver de enkelte beboere de bedste muligheder for trivsel, læring, dannelse og personlighedsudvikling.

På Kløverengen arbejder vi også med at understøtte social inklusion. Det betyder, at indsatsen knyttes an til de eksisterende ressourcer, f.eks. i det nære netværk (familie og pårørende), i lokalsamfundet og i samfundet i øvrigt, og vi understøtter derved mulighederne for, at beboeren kan være aktivt deltagende og kan leve en selvstændig tilværelse på egne præmisser.

Internt på Kløverengen er der fokus på at skabe en kultur, hvor beboerne kan opleve sig som del af et fællesskab; men samtidig er der fokus på, at Kløverengen ikke i sig selv bliver så omfattende (”en selvstændig ø i samfundet”), så det indirekte medfører fastholdelse og eksklusion i forhold til det omgivende samfund.

Der arbejdes derfor også med social inklusion i forhold til det omgivende samfund, således at både selve Kløverengen og støtten til den enkelte beboer retter sig mod at tage aktiv del i, og gøre brug af, eksisterende tilbud og ressourcer i det omgivende samfund.

At arbejde mod social inklusion kan betyde at beboerne indgår i samarbejde med lokalsamfund ved at tage aktiv del i aktiviteter, foreningsliv og naboskab i nærmiljøet.

Omkring den enkelte beboer er der fokus på, at sikre den nødvendige støtte og opbakning så beboeren kan benytte sig af muligheder i samfundet og får viden om og forståelse af normer og krav i samfundet. Der arbejdes på at understøtte brugerens individuelle proces med at komme positivt videre i livet på trods af en eventuel diagnose eller socialpsykiatrisk problemstilling.

Det er vores erfaring, at resultatet af ovenstående er, at mange af beboerne på Kløverengen bliver aktive aktører i deres eget liv, og at de får tilegnet sig de færdigheder og redskaber, der er nødvendige, for at kunne agere selvstændigt i egen tilværelse, og derigennem opleve en forbedret livskvalitet.

Sitemap
Skriv til os

Ring til os