Præcisering af målgruppe

Overordnet er Kløverengens målgruppe alle voksne fra 18 år, med komplekse sindslidelser, der er blevet bevilliget ophold på et socialpsykiatrisk botilbud efter SEL §107 og §108, for derigennem at kunne opnå mulighed for at kunne mestre at flytte til et mindre indgribende tilbud.

Denne målgruppe dækker over en gruppe af borgere med meget forskelligartede og ofte komplekse og sammensatte problemstillinger, af både psykisk, fysisk og social karakter, der indebærer betydelige funktionsnedsættelser for den enkelte.

Det kan være vanskeligt at definere Kløverengens målgruppe entydigt og udtømmende, da dét, der netop karakteriserer målgruppen er, at den er bredt sammensat, og at de forskellige problemstillinger (psykiatriske diagnoser, somatiske lidelser, sociale problemstillinger, og/eller forskellige former for misbrug) interagerer forskelligt hos den enkelte borger.

Som udgangspunkt skal målgruppen dog have en tilpas kognitiv forståelse, således at de er indforståede med, hvad Kløverengen er for et tilbud, og således at de, med udgangspunkt i deres ressourcer og problemstillinger, formår at samarbejde omkring deres udredning, individuelle recovery-proces og behandling.

Målgruppen skal ydermere kunne tale og forstå det danske sprog, for at få det fulde udbytte af opholdet på Kløverengen, herunder det sociale samspil med de øvrige beboere.

Fælles for målgruppen er ligeledes, at den psykiatriske problemstilling udgør hovedproblematikken hos den enkelte borger. Misbrugsproblematikker kan dermed ikke være den primære årsag til indskrivning.

Hos målgruppen ses ofte en vis komorbiditet i forhold til stofmisbrug. Kløverengen er dog ikke et misbrugsbehandlingstilbud, men et socialpsykiatrisk botilbud, hvorfor misbrugsproblematikken ikke kan være den primære årsag til indskrivning.

Målgruppen behøver ikke at have en psykiatrisk diagnose ved indskrivning, men kan være i færd med en psykiatrisk udredning i regionalt regi.

Målgruppens psykiatriske problemstillinger dækker:

 • Skizofreni
 • Personlighedsforstyrrelse (herunder borderline)
 • Angst
 • Svær depression
 • Selvdestruktiv og selvskadende adfærd
 • Forandret virkelighedsopfattelse
 • Bipolar affektiv sindslidelse

Yderligere problemstillinger, men dog ikke primær visitationsårsag:

 • Spiseforstyrrelse
 • ADHD
 • OCD
 • Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD)
 • Aggressiv/ udadreagerende adfærd
 • Råbende og/eller rastløs adfærd
 • Begrænsede sociale kompetencer
 • Begrænset evne til at indgå i sociale relationer
 • Impulsstyret og asocial adfærd.

Målgruppen inkluderer ikke:

 • Borgere, hvis behov for somatisk pleje overstiger behovet for pædagogisk intervention.
 • Borgere med seriøse hjerneskader, der på den baggrund ikke besidder den fornødne kognitive forståelse til at kunne indgå i et samarbejde omkring en socialpædagogisk behandling og deraf følgende bedring af egne muligheder.
 • Borgere, hvor misbrug er den primære problemstilling.

Borgere, hvis behov (psykisk såvel som somatisk) varetages bedre på et andet tilbud/i et andet regi, og som i højere grad ville kunne profitere af et alternativ til Kløverengen.

Sitemap
Skriv til os

Ring til os