underslide-1

Præcisering af målgruppe

 

34-Foderhus-beskåret1-800x265

 

Overordnet er Kløverengens målgruppe alle voksne over 18 år, med komplekse sindslidelser, der er blevet bevilliget ophold på et socialpsykiatrisk botilbud efter SEL §107 og §108, for der igennem at kunne opnå mulighed for at kunne mestre, at kunne flytte til et mindre indgribende tilbud.

Denne målgruppe dækker over en gruppe af borgere med meget forskelligartede og ofte komplekse og sammensatte problemstillinger, af både psykisk, fysisk og social karakter, der indebærer betydelige funktionsnedsættelser for den enkelte.

 

Det kan være vanskeligt, at definere Kløverengens målgruppe entydigt og udtømmende, da dét der netop karakteriserer målgruppen er, at den er bredt sammensat, og at de forskellige problemstillinger (psykiatrisk diagnose, somatiske lidelser, sociale problemstillinger (herunder forskellige former for misbrug)), interagerer forskelligt hos den enkelte borger.

 

Som udgangspunkt skal målgruppen dog have en tilpas kognitiv forståelse, således at de er indforståede med hvad Kløverengen er for et tilbud, og formår, med udgangspunkt i deres ressourcer og begrænsninger, at samarbejde omkring deres udredning, deres individuelle recovery-proces, og deres behandling.

Målgruppen skal ydermere kunne tale og forstå det danske sprog, for at få det fulde udbytte af opholdet på Kløverengen, herunder det sociale samspil med de øvrige beboere.

 

Fælles for målgruppen er ligeledes, at den psykiatriske problemstilling udgør hovedproblematikken hos den enkelte borger.

Hos målgruppen ses ofte en vis komorbiditet i forhold til stofmisbrug. Kløverengen er dog ikke et misbrugsbehandlingstilbud, men et socialpsykiatrisk botilbud, hvorfor misbrugsproblematikken ikke kan være den primære årsag til indskrivning.

 

Målgruppen behøver ikke at have en psykiatrisk diagnose ved indskrivning, men kan være i færd med en psykiatrisk udredning i regionalt regi.

 

Målgruppen psykiatriske problemstillinger dækker;

 • Skizofreni
 • Personlighedsforstyrrelse (herunder borderline)
 • Angst
 • Svær depression
 • Selvdestruktiv og selvskadende adfærd
 • Forandret virkelighedsopfattelse
 • Bipolar affektiv sindslidelse

 

Yderligere problemstillinger, men dog ikke primær visitationsårsag;

 • Spiseforstyrrelser
 • Aggressiv/ udadreagerende adfærd
 • Råbende og/eller rastløs adfærd
 • Begrænsede sociale kompetencer
 • Begrænset evne til at indgå i sociale relationer
 • Impulsstyret og asocial adfærd.

 

Målgruppen inkluderer ikke;

 • Borgere hvis behov for somatisk pleje overstiger behovet for pædagogisk intervention.
 • Borgere med seriøse hjerneskader, der på den baggrund ikke besidder den fornødne kognitive forståelse til at kunne indgå i et samarbejde omkring en socialpædagogisk behandling og deraf følgende bedring af egne muligheder.
 • Borgere hvor misbrug er den primære problemstilling.
 • Borgere hvis behov (psykisk såvel som somatisk) varetages bedre på et andet tilbud/i et andet regi, og som i højere grad ville kunne profitere af et alternativ til Kløverengen.