SEL §108

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Kløverengen er et socialpsykiatrisk botilbud efter Servicelovens §§ 107 og 108. Kløverengen henvender sig til borgere fra 18 år og opefter, der har psykosociale problemstillinger, og som har brug for grundlæggende støtte og behandling samt hjælp til at klare de daglige gøremål.

Det døgnbemandede botilbud er for den borger, som over en længerevarende periode har brug for kompetente medarbejderes pædagogiske og sundhedsfaglige støtte i forhold til borgerens individuelle socialpsykiatriske problemstillinger.
Kløverengens fagpersonale tæller socialpædagoger, pædagogiske assistenter, social- og sundhedsassistenter, en kost- og ernæringsvejleder, en job- og uddannelsescoach samt en idrætscoach. Der samarbejdes desuden med bostedsteamet under Psykiatrisk Center Glostrup, der består af psykiatriske overlæger og sygeplejersker. Bostedsteamet kommer ugentligt på Kløverengen, og der afholdes samtaler med de enkelte beboere på Kløverengen, alt efter behov i forhold til medicin, tilpasning af medicin og eventuelle bivirkninger.

Kløverengen tænker således hele vejen rundt om den enkelte beboer, så vedkommende bliver mødt af fagligt personale lige netop dér, hvor beboeren har de største psykosociale udfordringer – således at beboeren styrket kan forlade Kløverengen.

Kløverengens spidskompetencer er borgere med psykosociale problemstillinger og psykiatriske diagnoser, som eksempelvis skizofreni, personlighedsforstyrrelser, ADHD, OCD, selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser, m.fl.

Lejlighed

Hvis man er visiteret til en plads på Kløverengen efter § 108, får man egen lejlighed med entré/gang, opholdsrum og eget bad og toilet. Lejligheden er på ca. 35 kvm, og borgeren skal selv møblere sin lejlighed med seng, skabe, sofa, stol/bord – alt efter mulighed og interesse. Det er, grundet brandsikkerheden, ikke muligt at opbevare ting på Kløverengens gangarealer.
Der er to overordnede huse under Kløverengen, hus 19 med 25 lejligheder, og hus 15 med 16 lejligheder. I begge huse er der 2 store fælles køkken-alrum til deling for beboerne, hvor der kan laves mad.
Borgeren har mulighed for at besøge Kløverengen sammen med sin sagsbehandler og besigtige den ledige lejlighed inden indflytning, såfremt dette ønskes.

Botræning

Botræningen på Kløverengen har til formål at klæde beboeren på til at kunne agere selvstændigt, evt. i egen bolig, efter opholdet på Kløverengen. Vi er bevidste om, at funktionsniveauet hos den enkelte beboer kan være meget forskelligt, og vi støtter og hjælper derfor beboeren lige netop dér, hvor vedkommende har brug for det, og ud fra de af hjemkommunen opstillede indsatsmål.
Via botræning støttes beboeren således i at stå for sin egen lejlighed i forhold til husholdningen – f.eks. rengøring, tøjvask, styring af økonomi, kost-planlægning og indkøb – med støtte fra personalet.

Der fokuseres også på, at den enkelte opøver at få struktur på og indhold i hverdagen, f.eks. i forhold til et uddannelsesforløb, et job eller anden beskæftigelse.
Botræningen på Kløverengen forsøger at adressere de mange udfordringer der kan være, når en beboer på et tidspunkt skal ud og bo i egen lejlighed, herunder også administration af medicin, økonomi, budget, socialt samvær, hygiejne mm. Beboerne støttes ligeledes i at opnå en basal viden om skatteoplysninger, nem-ID og andre former for selvbetjeningsløsninger.

For at kunne få det fulde udbytte af et ophold på Kløverengen, er det væsentligt at beboeren, via den nødvendige støtte, kan forholde sig til og agere i sin personlige recovery-proces.

Du kan læse mere om botræning på Kløverengen her.

Sitemap
Skriv til os

Ring til os