underslide-1

Rehabilitering

På Kløverengen arbejder vi rehabiliterende med udgangspunkt i beboernes individuelle Recovery-processer. Fokus er, at gøre beboeren mest mulig selvhjulpen og dermed i stand til, at kunne klare sig selv i videst mulige omfang – uden indgriben fra offentlig side.

 

At arbejde rehabiliterende betyder at vi tager udgangspunkt i 6 forudsætninger, der er som følger;
 

 • Rehabilitering involverer brugerens egen indsats
  Først afklarer vi sammen med beboeren, de ting beboeren er i stand til selv at gøre og tage hånd om. Dernæst afklarer vi sammen med beboeren (og eventuelt dennes familie og netværk), de ting han/hun kan klare selv med hjælp fra sit netværk. Dernæst afklarer vi sammen med beboeren, hvilke ting han/hun kan få hjælp til af medbeboere/naboer i og uden for det socialpsykiatriske tilbud. Endelig begynder vi sammen med beboeren at kigge på, hvilke behov der stadig ikke er dækkede, og hvordan vi kan give beboeren en optimal hjælp og støtte, frem mod størst mulig selvhjulpenhed.
 •  

 • Rehabilitering består af planlagte og målrettede processer
  Når mennesker mister håbet i tilværelsen, mister de også ofte målet i tilværelsen. Vores beboere er ofte ramt af følelser af håbløshed. Et nyt mål i tilværelsen forsyner beboeren med nyt formål og ny mening. Det er derfor, det er vigtigt at begynde med beboerens ønsker og mål: Disse mål rummer motivationen. Handleplanens mål, for så vidt målene er håbefulde og samtidig realistiske, er ofte rygraden i god rehabilitering.
 •  

 • Rehabilitering er en tidsafgrænset indsats
  Med udgangspunkt i tankerne om Recovery, og det at kunne komme sig helt eller delvist fra svære psykiatriske diagnoser, ved vi at rehabiliteringsindsatsen for at lykkes, skal have et dynamisk tempo, hvor de enkelte indsatser koordineres i forhold til de øvrige indsatser.
 •  

 • Rehabilitering kræver samarbejde og koordination indenfor og udenfor det socialpsykiatriske tilbud
  Kløverengen er ikke en ø eller et reservat i verden. Hvis beboeren skal have den rette hjælp kræver det at alle omkring beboeren, formår at samarbejde. Kløverengen samarbejder professionelt med bl.a. hospitaler, distriktpsykiatri, kriminalforsorgen, jobcenter, bruger-foreninger, socialcentre, den lokale uddannelsessektor, de lokale forretningsdrivende, sportsklubber, kulturelle foreninger, frivillig-organisationer og de mange andre som tilsammen danner tråde og skaber et net i ethvert lokalsamfund.
 •  

 • Rehabilitering betyder mindst mulig professionel intervention
  Når de professionelle træder et skridt tilbage, træder borgeren et skridt frem“. Hvis beboeren skal have mulighed for at opdage/genopdage egne ressourcer må de professionelle væbne sig med professionel ydmyghed og lade beboerne få ordet og scenen.
 •  

 • Rehabilitering kræver brugerens selvstændighed og deltagelse
  Samarbejdet med beboeren er et centralt aspekt ved rehabilitering. Beboerne er jo de eneste gennemgående, og altid tilstede i hele rehabiliteringsprocessen. Alle vi professionelle støder jo først til forskellige steder undervejs. Som professionelle er vores opgave at fremme beboerens rehabilitering. Rehabilitering sigter mod at beboeren skal have samme muligheder, som alle andre.
  Når man spørger brugernes egne organisationer, udtaler brugerrepræsentanterne, at de ikke vil have det vi tilbyder, de siger de vil have det vi har! Det er Kløverengens erfaring, at vores beboere ønsker nøjagtigt det samme som alle os andre, nemlig at have muligheden for et selvstændigt liv i egen bolig, med job, uddannelsesmuligheder samt familie og netværk.