Rehabilitering

På Kløverengen arbejder vi rehabiliterende, med udgangspunkt i beboernes individuelle recovery-processer. Fokus er at gøre beboeren mest mulig selvhjulpen, og dermed i stand til at kunne klare sig selv i videst mulige omfang – uden indgriben fra offentlig side.

At arbejde rehabiliterende betyder, at vi tager udgangspunkt i følgende 6 forudsætninger:

 • Rehabilitering involverer brugerens egen indsats
  Først afklarer vi sammen med beboeren de ting, som beboeren er i stand til selv at gøre og tage hånd om. Dernæst afklarer vi sammen med beboeren (og eventuelt dennes familie og netværk) de ting, som han/hun kan klare selv med hjælp fra sit netværk. Dernæst afklarer vi sammen med beboeren hvilke ting, som han/hun kan få hjælp til af medbeboere/naboer i og uden for Kløverengen. Endelig begynder vi sammen med beboeren at kigge på, hvilke behov der stadig ikke er dækket, og hvordan vi kan give vedkommende en optimal hjælp og støtte, frem mod størst mulig selvhjulpenhed.
 • Rehabilitering består af planlagte og målrettede processer
  Når mennesker mister håbet i tilværelsen, mister de ofte også målet i tilværelsen. Beboerne på Kløverengen er ofte ramt af følelsen af håbløshed, og et nyt mål i tilværelsen kan forsyne beboeren med nyt formål og mening. Det er derfor vigtigt at begynde med beboerens ønsker og mål, for disse mål rummer motivationen. Handleplanens mål, for så vidt målene er håbefulde og samtidig realistiske, er ofte rygraden i en god rehabilitering.
 • Rehabilitering er en tidsafgrænset indsats
  Med udgangspunkt i tankerne om recovery, altså det at kunne komme sig helt eller delvist fra svære psykiatriske diagnoser, ved vi, at rehabiliteringsindsatsen for at lykkes skal have et dynamisk tempo, hvor de enkelte indsatser koordineres i forhold til de øvrige indsatser.
 • Rehabilitering kræver samarbejde og koordination inden for og uden for det socialpsykiatriske tilbud
  Kløverengen er ikke en ø eller et reservat i verden. Hvis beboeren skal have den rette hjælp, så kræver det, at alle omkring beboeren formår at samarbejde. Kløverengen samarbejder professionelt med bl.a. hospitaler, distriktspsykiatrien, kriminalforsorgen, jobcenter, bruger-foreninger, socialcentre, den lokale uddannelsessektor, de lokale forretningsdrivende, sportsklubber, kulturelle foreninger, frivillig-organisationer og mange andre, som tilsammen danner tråde og skaber et net i ethvert lokalsamfund.
 • Rehabilitering betyder mindst mulig professionel intervention
  Når de professionelle træder et skridt tilbage, træder borgeren et skridt frem“. Hvis beboeren skal have mulighed for at opdage eller genopdage egne ressourcer, må de professionelle væbne sig med professionel ydmyghed og lade beboerne få ordet og scenen.
 • Rehabilitering kræver brugerens selvstændighed og deltagelse
  Samarbejdet med beboeren er et centralt aspekt ved rehabilitering. Beboerne er jo de eneste gennemgående, og altid tilstede i hele rehabiliteringsprocessen. Alle vi professionelle støder først til forskellige steder undervejs. Som professionelle er vores opgave at fremme beboerens rehabilitering. Rehabilitering sigter imod, at beboeren skal have samme muligheder som alle andre.
  Når man spørger brugernes egne organisationer, så udtaler brugerrepræsentanterne, at de ikke ønsker det, som vi tilbyder, men det som vi har! Det er Kløverengens erfaring, at beboerne ønsker nøjagtigt det samme som alle andre, nemlig det at have muligheden for et selvstændigt liv i egen bolig, med job og uddannelsesmuligheder samt familie og netværk.
Sitemap
Skriv til os

Ring til os